Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terms & Conditions

[ux_banner height=”500px” bg=”822″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”]

[text_box style=”circle” width=”40″ width__sm=”60″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”95″ position_y=”5″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.67)” depth=”3″]

Dutch Terms &

condition  

The English version will soon be available

[/text_box]

[/ux_banner]

 

Op deze pagina (evenals in de hier genoemde documenten) vindt u de voorwaarden waaronder wij de op onze website www.Fashiuslooks.com (onze website) genoemde producten (Producten) aan u leveren. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg dat u de voorwaarden begrijpt voordat u Producten van onze website bestelt.

Zet op het bestelformulier een vinkje bij “Accepteer voorwaarden” indien u deze voorwaarden aanvaardt.
NB: indien u deze voorwaarden niet accepteert, kunt u geen Producten van onze website bestellen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 1. INFORMATIE OVER ONS
  1.1 Wij exploiteren de website www.fashsiuslooks.com. Wij zijn de vennootschap FashiusLooks geregistreerd in Nederland onder KvK-nummer 63477912, Ons btw-nummer is NL205682790B02.

 

 1. BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN
  2.1 Wij nemen geen bestellingen aan van adressen buiten Nederland.

 

 1. UW STATUS
  Met het plaatsen van een bestelling verklaart u dat:
  (a) u wettelijk in staat bent om een bindend contract aan te gaan; en
  (b) u ten minste 18 jaar bent;

 

 1. HOE HET CONTRACT TUSSEN U EN ONS TOT STAND KOMT
  4.1 Nadat u een bestelling hebt geplaatst, krijgt u van ons een e-mail ter bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Overigens betekent dit niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling is een aanbod tot het aanschaffen van een Product. Alle bestellingen dienen door ons te worden geaccepteerd. We bevestigen deze acceptatie door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat uw bestelling is geaccepteerd (Orderbevestiging). Het contract tussen u en ons (Contract) komt alleen tot stand wanneer wij u bij het afrekenen de voorwaarden heef geaccepteerd en wij u een Orderbevestiging hebben gestuurd.
  4.2 Het Contract heeft uitsluitend betrekking op die Producten waarvan de bestelling door ons in de Orderbevestiging is bevestigd. Wij zijn niet verplicht andere Producten te leveren die mogelijk deel van uw bestelling uitmaakten, totdat de bestelling van die Producten in een afzonderlijke Orderbevestiging is bevestigd.
  4.3 U kunt een bestelling plaatsen voor Producten die in de verschillende boetieks op onze website worden aangeboden. In dat geval is het mogelijk dat u meerdere e-mails krijgt ter bevestiging dat uw bestelling is ontvangen en dat u meerdere Orderbevestigingen krijgt.
  4.4 Uw Producten kunnen afzonderlijk worden verzonden. U kunt dus meerdere pakketjes van ons ontvangen.

Om de klanttevredenheid op FashiusLooks te verbeteren, verzenden bij regelmatig uitnodigingen per e-mail naar klanten om ons een beoordeling te geven op Trustpilot nadat zij een bestelling hebben geplaatst op ons platform.

 

 1. RECHT OP ANNULERING
  5.1 Indien u als consument het Contract aangaat, hebt u het wettelijke recht de bestelling om welke reden dan ook te annuleren en het volledige aankoopbedrag terug te ontvangen, uitgezonderd bepaalde in artikel 5.3 genoemde producten. U ontvangt het volledige aankoopbedrag van de Producten terug in overeenstemming met het restitutiebeleid (hierna beschreven in artikel 9). Uw recht op annulering van een Contract vangt aan op de datum van de Orderbevestiging (wanneer het Contract tussen ons tot stand komt). Wanneer de Producten aan u zijn geleverd, kunt u te allen tijde binnen veertien dagen annuleren, vanaf de dag nadat u de Producten hebt ontvangen.
  5.2 Om een Contract te annuleren, vult u ons retourformulier in. Dit is te vinden op de pagina “Retournering” op onze website. Wanneer de Producten al aan u zijn geleverd, dient u tevens het ingevulde retourformulier af te drukken nadat u dit op onze website hebt ingevuld en de Producten samen met het afgedrukte formulier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk terug te zenden. U bent wettelijk verplicht om de Producten met redelijke zorg te behandelen terwijl deze in uw bezit zijn.
  5.3 U bent niet gerechtigd een Contract te annuleren die betrekking heeft op de levering van op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten.

 

 1. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING
  Uw bestelling zal voor de in de Orderbevestiging genoemde leveringsdatum worden afgerond of, indien geen leveringsdatum is opgegeven, binnen een redelijke termijn na de datum van de Orderbevestiging, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

 

 1. RISICO EN EIGENDOM
  7.1 De Producten zijn vanaf het moment van levering uw verantwoordelijkheid.
  7.2 De eigendom van de Producten gaat pas op u over wanneer wij alle verschuldigde bedragen voor de Producten, met inbegrip van servicekosten, volledig hebben ontvangen.

 

 1. PRIJS EN BETALING
  8.1 De prijs van de Producten en de toepasselijke servicekosten zijn zoals van tijd tot tijd op onze website wordt aangegeven, behalve waar sprake is van een kennelijke fout.
  8.2 De op onze website genoemde prijzen van Producten zijn inclusief btw. Indien het btw-tarief tussen de datum van uw bestelling en de leveringsdatum verandert, dan wordt de door u te betalen btw aangepast, tenzij u reeds volledig voor de Producten hebt betaald voordat de verandering van het btw-tarief is ingegaan.
  8.3 Prijzen van Producten en servicekosten kunnen op ieder moment wijzigen. Wijzigingen zijn echter niet van invloed op bestellingen waarvoor u reeds een Orderbevestiging hebt ontvangen.
  8.4 Op onze website staat een groot aantal Producten en het kan altijd voorkomen dat ondanks onze inspanningen sommige van de op onze website genoemde Producten onjuist zijn geprijsd. Doorgaans controleren wij de prijzen in het kader van de verzendprocedure. Wanneer dan de juiste prijs van een Product lager blijkt te zijn dan de genoemde prijs, zullen wij bij verzending van het Product het lagere bedrag bij u in rekening brengen. Indien de juiste prijs van een Product hoger is dan de prijs die op onze website wordt vermeld, zullen wij doorgaans naar eigen inzicht óf contact met u opnemen voor instructies voordat wij het Product naar u opsturen, óf uw bestelling niet aannemen en u hiervan op de hoogte brengen.
  8.5 Indien de gemaakte fout met de prijs evident en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als fout kon worden herkend, zijn wij niet verplicht de Producten tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren.

8.6 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

8.7 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 1. ONS RESTITUTIEBELEID
  9.1 Indien u een Product retourneert:
  (a) omdat u het Contract tussen ons hebt geannuleerd binnen de herroepingstermijn van 14 dagen (zie artikel 5.1 hiervoor over de aanvang van deze periode), wordt de aan u verschuldigde restitutie zo spoedig mogelijk verwerkt.
  (b) om welke andere reden dan ook (bijvoorbeeld omdat u ons in overeenstemming met artikel 15 hebt laten weten dat u niet instemt met een wijziging in deze voorwaarden of omdat het Product volgens u een gebrek vertoont), zal het geretourneerde Product door ons worden onderzocht en zullen wij u binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte brengen van de restitutie. Wij vergoeden het volledige aankoopbedrag van een gebrekkig Product en de toepasselijke verzendkosten van het artikel.

 

 1. INVOERRECHTEN
  10.1 Indien u via onze website Producten bestelt voor levering buiten Nederland, kunnen hierover invoerrechten en belastingen worden geheven wanneer de zending de opgegeven bestemming bereikt. U bent verantwoordelijk voor de betaling van deze invoerrechten en belastingen. Overigens hebben wij geen invloed op deze kosten en kunnen wij geen uitspraak doen over de hoogte ervan. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale douanekantoor voordat u uw bestelling plaatst.
  10.2 U wordt er tevens op gewezen dat u zich dient te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land van bestemming. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven van deze wet- en regelgeving door u.

 

 1. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE INVLOEDSSFEER
  11.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of het niet tijdig nakomen van onze verplichtingen ingevolge deze voorwaarden of een Contract als gevolg van gebeurtenissen die buiten onze redelijke invloedssfeer liggen (Geval van Overmacht).
  11.2 Onder een Geval van Overmacht valt ieder(e) handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, nalatigheid of ongeval die/dat buiten onze redelijke invloedssfeer ligt. Hiertoe behoren met name (zonder daartoe beperkt te zijn) de volgende gebeurtenissen:
  (a) stakingen, uitsluitingen of andere werkstakingen;
  (b) binnenlandse onlusten, rellen, invasies, (dreiging van) terroristische aanvallen, oorlog (al dan niet na een oorlogsverklaring) of een dreiging van of voorbereiding op oorlog;
  (c) brand, explosies, storm, overstromingen, aardbevingen, verzakkingen, epidemieën of andere natuurrampen;
  (d) het geen gebruik kunnen maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegverkeer, gemotoriseerd verkeer of andere vormen van openbaar of persoonlijk vervoer;
  (e) het geen gebruik kunnen maken van openbare of persoonlijke telecommunicatienetwerken;
  (f) de handelingen, besluiten, wetten, regels of beperkingen van een overheid; en
  (g) pandemieën of epidemieën.
  11.3 De nakoming van onze verplichtingen wordt geacht te zijn opgeschort voor de periode waarin het Geval van Overmacht voortduurt. De termijn voor nakoming wordt voor de duur van die periode verlengd.

 

 1. AFSTANDSVERKLARING
  12.1 Indien wij op enig moment gedurende de looptijd van een Contract verzuimen erop aan te dringen dat u uw verplichtingen ingevolge het Contract strikt nakomt of indien wij verzuimen een van de rechten of rechtsmiddelen waartoe wij ingevolge het Contract zijn gerechtigd uit te oefenen, dan vormt dat geen afstandsverklaring van die rechten of rechtsmiddelen en ontslaat dat u niet van de nakoming van deze verplichtingen.
  12.2 Wanneer wij in een verzuimsituatie geen nakoming afdwingen, dan heeft dit geen gevolgen voor toekomstige verzuimsituaties.
  12.3 Een door ons gedane afstandsverklaring van een of meerdere van deze voorwaarden is niet van kracht, tenzij deze verklaring uitdrukkelijk als afstandsverklaring is aangemerkt en schriftelijk aan u is gecommuniceerd.

 

 1. SCHEIDBAARHEID
  Indien een rechter of bevoegde instantie beslist dat een bepaling in deze voorwaarden of een bepaling in een Contract tot op zekere hoogte nietig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, wordt de betreffende voorwaarde uitsluitend tot zoverre van de overige voorwaarden gescheiden. De overige voorwaarden zullen voor zover wettelijk toegestaan van kracht blijven.

 

 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
  Deze voorwaarden en ieder document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van een Contract.

 

 1. RECHT OP WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN
  15.1 Wij hebben het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen.
  15.2 De beleidslijnen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de Producten bij ons bestelt zijn op u van toepassing, tenzij de wijziging van die beleidslijnen of deze voorwaarden door de wet of een overheidsinstantie verplicht wordt gesteld (in welk geval deze wijziging van toepassing zal zijn op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst) of indien we u in kennis stellen van de wijziging van die beleidslijnen of deze voorwaarden voordat u de Orderbevestiging ontvangt (in welk geval wij het recht hebben om aan te nemen dat u de wijziging van de voorwaarden hebt geaccepteerd, tenzij u ons binnen veertien dagen na ontvangst door u van de Producten in kennis stelt van het tegendeel).

 

 1. RECHT EN RECHTSGEBIED
  Contracten voor de aankoop van Producten via onze website en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Contracten of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Contracten of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) zullen worden voorgelegd aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechter in Nederland.

 

 1. EXPRESS DELIVERY
  De express levering van FashiusLooks, is een extra bezorgservice in Nederland. Gedurende de openingstijden van de winkels, kunt u voor een extra prijs express delivery service kiezen. Op maandag is deze service beschikbaar tussen 13:00-16:00, en dinsdag t/m vrijdag is deze service beschikbaar van 10:00 tot 16:00.

AncoraThemes © 2021. All Rights Reserved.